2013 он

Сэлэнгэ аймгийн Гүүрэн кран салбарт өөрийн эзэмшлийн 350 м төмөр замд өргөтгөлийн ажил хийв. Энэхүү Гүүрэн кран 6000 тн-ын ачаа буулгах хүчин чадалтай.