Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Гацуурт компанид хандсан ажил горилогч хэн бүхэнд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа нээлттэй, шударга байх болно.

Анкетын шалгаруулалт (Онлайн, цаасан)

Анкет хүлээж авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага үүсэхгүй

Ярилцлаганд урих

Ажлын байрны тавигдах шалгуурт мэргэжил, туршлага, ур чадварын хувьд нийцэх ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлагад урина

Мэргэжлийн болон ур чадварын шалгалт

Ажлын байр бүрийн онцлогоос хамааран мэргэжлийн эсвэл ур чадварын шалгалтаас сонгон авч үнэлнэ.

Шийдвэрлэх ярилцлагууд

Ажлын байрны онцлогоос хамааран 2-3 удаагийн ярилцлагад урина.

Ажлын санал тавих

Утсаар, мэйлээр, уулзалтаар ажлын санал албан ёсоор тавьж хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлүүдийг харилцан тохиролцоно.