Нөхөн сэргээлт

2013.05.10 Нийгмийн хариуцлага Read count: 13952
Д/д Он Техникийн нөхөн сэргээлт, га Биологийн нөхөн сэргээлт,га Бусад (Сэргээн засварласан, давтан хийсэн), га Нийт талбайн хэмжээ, га Мөнгөн дүн, ₮ Тайлбар
1 2001 3.5 3.5 27 669 974 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
2 2002 12.9 11.9 24.8 59 363 748 Өвөрхангай- Бат-Өлзийт- Зүүн Сөдөт, Сэлэнгэ-Мандал-Нарст
3 2003 7 10.3 21.8 39.1 37 429 322 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
4 2004 20 25 159 534 496 Өвөрхангай- Бат-Өлзийт- Зүүн Сөдөт, Сэлэнгэ-Мандал-Нарст, Баянхонгор-Бууцагаан, Бөмбөгөр-Байдраг, Сэлэнгэ-Ерөө-Ялбаг, Дархан Уул-Хонгор-Хүйтэн
5 2005 25 30 308 100 000 Өвөрхангай- Бат-Өлзийт- Зүүн Сөдөт, Баянхонгор-Бууцагаан, Бөмбөгөр-Байдраг, Дархан Уул-Хонгор-Хүйтэн
6 2006 39.8 42.2 82 756 381 840 Өвөрхангай- Бат-Өлзийт- Зүүн Сөдөт, Сэлэнгэ-Ерөө-Ялбаг, Дархан Уул-Хонгор-Хүйтэн
7 2007 14.6 15.7 170.8 201.1 293 520 622 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
8 2008 33.4 14.6 116.5 164.5 981 759 032 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
9 2009 44.2 31.4 62.1 137.7 2 698 554 292 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
10 2010 54.3 91.1 123 268.4 2 735 910 266 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
11 2011 25.3 27.6 131.2 184.1 2 168 997 250 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
12 2012 21.9 21.9 143.3 187.1 Өвөрхангай,-Бат-Өлзийт-Зүүн Сөдөтийн орд
13 2013 24.2 24.2 111.6 160
Дүн 10 227 220 842