2012 он

Монгол телевиз нь бүрэн хэмжээний явуулын станц болох “Об трак”-ыг ашиглав