2003

2019.07.02 Түүхэн замнал, Манлайлал Read count: 109

Азидаа хамгийн томд тооцогдох АНУ-ын Val- mont брэндийн усалгааны системийн суурилуулав. Энэ нь Монголд шинэ төрлийн усалгааны төхөөрөмж нэвтрэх суурь болсон.