JOHN DEERE 6B-серийн трактор


Модел Нэгж 6095B 6110B 6120B 6135B
Хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн загвар 4045HCP04 4045HCP10 4045HCP11 4045HCP11
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал кВт/мх 69.9 кВт / 95 мх 80.9 кВт / 110 мх 88.2 кВт / 120 мх 99.3 кВт / 135 мх
Хүч сунгах голын чадал кВт/мх 59.4 кВт / 80.8 мх 68.8 кВт / 93.5 мх 77.5 кВт / 105.3 мх 86.8 кВт / 118.0 мх