Gallery - Gazar tarialan

Ургамал хамгааллын бодис цацалт
АНУ-ын Valmont брэндийн усалгааны системийг
Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сум, Сайхан толгой
салбарт-1350 га, Алтанбулаг-250 га, нийт 1600
га талбайд суурилуулсан.