Үхрийн мах

  1. Далны мах
  2. Сээр, нурууны мах
  3. Хавирганы мах
  4. Нурууны мах
  5. Өвчүүний мах
  6. Гуяны мах
  7. Богтосны мах
  8. Цоройны мах