Хакер, ВРГ

  Зориулалт

 • Байцаа, манжингийн талбайн хог ургамлын эсрэг цацна.

 • Үйлчлэх бодис

 • Клопиралид,750г/кг

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • флакон 1кг

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.04-0.2л/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га