Торнадо 500

  Зориулалт

 • Уринш болон тарихын өмнөх боловсруулалтанд бүх төрлийн хог ургамал устгахад хэрэглэнэ. Десикаци /таримлын болц жигдрүүлэх, ногоон массыг хагдруулах/

 • Үйлчлэх бодис

 • Глифосат (изопропиламинны давс), 500 г/л глифосатын хүчил.

 • Савлагаа,хэмжих нэгж

 • Канистра 10л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 1.5-4л/га, 1.5-2л/га

 • Ажлын уусмал

 • 100-200л/га, 50-100л/га