Сорилтын үйлчилгээҮрийн чанар, хорио цээрийн шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулгын чанар
 5. Цардуул
 6. Шилэнцэр
 7. Эзлэхүүн жин
 8. Тослог
 9. Үнслэг
 10. Үрийн цэвэршилт
 11. 1000 үрийн жин
 12. Ургах эрчим
 13. Соёололт
 14. Амьдрах чадвар
 15. Хорио цээрийн шинжилгээ /өвчин, хог ургамал, шавьж, хачиг, дүгрэг хорхой
 16. Элментийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Хөрсний шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн (эрдэс хэсгийг ялган авч хийнэ): нойтон шигшүүр (2000 микрометр, 630, 200, 63, 20) + Шимүүрийн арга (20, 6.3, 2 микрометр)
 2. Хөрсний урвалын орчин (ус болон 0.01М CaCl2
 3. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 4. Эрдэс азот - аммони, нитрат (ус болон 0.01М CaCl2 -т)
 5. Эрдэсжих азот (40 о С-т 7 хоног ингубацын аргаар)
 6. Нийт азот, органик азот
 7. Хөдөлгөөнт Р, К (CAL; аммонибикарбонат, CAL уусмал, Олсен)
 8. Шингээх цогцын багтаамж, Потенциал ШЦБ-ыг (ШЦБ Пот ), Эффектив ШЦБ-ыг (ШЦБ эфф )
 9. Солилцох суурийн катионууд – Ca, Mg, K, Na
 10. Шингээгдсэн суурийн ханасан байдал /%/
 11. Солилцох хүчиллэгийн катионууд
 12. Хөдөлгөөнт микро елементүүд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 13. Хөдөлгөөнт (toxic level) хүнд металууд (Аммонийн нитрат, Мелич, EDTA)
 14. Хөрсөн дэх нийт макро, микро, хүнд елементүүд (3 хүчлийн задаргаа)
 15. Хөрсөн дэх нийт С
 16. Хөрсөн дэх органик биш С (карбонат)
 17. Хөрсний нягт, хээрийн чийг багтаамж

Усны шинжилгээ /Ундны болон Хөдөө аж ахуйн усжуулалтын ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Усны орчин, pH
 2. Хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар
 3. Хлор /чөлөөт болон нийт хлор/
 4. Аммони, NH4+
 5. Нитрат, Нитрит NO 3 , NO2
 6. Сульфат, SO42-
 7. Нийт хатуулаг /CaCO3/
 8. Фосфор
 9. Нийт уусаагүй хатуу хэсэг
 10. Хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ/
 11. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Малын тэжээл, ургамлын шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нийт азот
 3. Нийт нүүрстөрөгч
 4. Нийт Уураг /тооцоогоор/
 5. Үнслэг
 6. Нийт Тослог
 7. Нийт Ислэг
 8. Илчлэг /Тооцоогоор/
 9. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Бордооны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд
 1. Нийт азот
 2. Нийт Фосфор /P2O5 /
 3. Нийт Кали /K2O/
 4. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 5. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 6. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 7. Мочевин –Аммони хэлбэрийн азот
 8. Урвалын орчин, pH
 9. Чийг
 10. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Компост болон өтөг бууцны шинжилгээ
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Нягт
 3. Урвалын орчин, pH
 4. Цахилгаан дамжуулах чадвар
 5. Нитрат, Нитрит NOx - азот
 6. Аммони хэлбэрийн азот
 7. Ургамалд ашиглагдах Фосфор /P2O5 /
 8. Ургамалд ашиглагдах Кали /K2O/
 9. Усанд уусах шим тэжээл
 10. Нийт азот
 11. Нийт Нүүрстөрөгч
 12. C:N харьцаа
 13. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/
 14. Хог ургамал, түүний амьдрах чадвар

Микробиологи /Хүнс, тэжээл, ус/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Нянгийн ерөнхий тоо
 2. Salmonella spp.
 3. L. monocytogenes
 4. B.cereus
 5. Coliforms
 6. E. coli
 7. S. aureus
 8. Pseudomonas spp.
 9. C. perfringens
 10. Мөөгөнцөрийн шинжилгээ

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Сүүний чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Тослог
 2. Тосгүй хуурай бодис
 3. Нягт, г/см3
 4. Уураг
 5. Лактозе
 6. Нэмсэн усны агууламж
 7. Хөлдөх температур
 8. Давсны агууламж
 9. Хүчиллэг
 10. Исгэлэн

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Гурилын чанарын шинжилгээ/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Өнгө
 2. Уураг
 3. Нойтон цавуулаг
 4. Цавуулгын чанар
 5. Хуурай цавуулаг
 6. Үнслэг
 7. Чийг
 8. Хорио цээрийн шинжилгээ / шавьж, хачиг, дүгрэг хорхой
 9. Элментийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/

Хүнсний бүтээгдэхүүн /Хүнсний ногоо/
Тодорхойлох үзүүлэлтүүд:
 1. Чийг
 2. Хуурай бодис
 3. Мэдрэхүйн үзүүлэлт
 4. Нитрат, нитрит
 5. Элементийн анализ /макро, микро элемент, хүнд металл/