Магнум, ВДГ


  Зориулалт

 • Үр тарианы ургамлын тариалан дахь нэг наст болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлуудтай тэмцэхэд зориулагдсан.

 • Үйлчлэх бодис

 • Метсульфурон -метил,600г/кг

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • флакон 0.1кг

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 8-10 гр/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га