Ластик топ

  Зориулалт

 • Улаанбуудайн тариалан дахь нэг наст үетэн хог ургамалтай тэмцэхэд зориулагдсан.

 • Үйлчлэх бодис

 • Феноксапроп-П-этил, 90 г/л, клодинафоп-пропаргил, 60 г/л и антидот клоквинтосет-мексил, 40 г/л.

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.4-0.5л/га

 • Ажлын уусмал

 • 100-200л/га