Колосаль

  Зориулалт

 • Үр тариа болон рапсны ургалтын үед гарсан өвчний эсрэг цацна.

 • Үйлчлэх бодис

 • Tебуконазол, 250 г/л

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.5-1л/га

 • Ажлын уусмал

 • Үр тарианы ургамалд 300л/га, рапс-200-400л/га,