Колосаль про, КМЭ

  Зориулалт

 • Үр тарианы ургамлын ургалтын үед гарсан өвчиний эсрэг цацна.

 • Үйлчилэх бодис

 • Пропиконозол,300гр/л+тебуконазол, 200 л/га

 • Савалгаа ,хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.3-0.4л/га

 • Ажлын уусмал

 • Үр тарианы ургамалд 300л/га, рапс-200-400л/га,