Галион


  Зориулалт

 • Рапсны ургалтын тариалан дахь нэг наст болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг тэмцэхэд зориулагдсан.

 • Үйлчлэх бодис

 • Клопиралид, 300 г/л и пиклорам, 75 г/л.

 • Савлагаа, хэмжих нэгж

 • Канистра 5л

 • Хэрэглэгдэх норм

 • 0.27-0.31л/га

 • Ажлын уусмал

 • 200-300л/га