Ажиллагсдын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа

Ажиллагсдын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн

аюулгүй ажиллагаа

· Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, бусад эрүүл мэндийг хөтөлбөр хамруулдаг.

· Ажиллагсдад зориулсан биеийн тамир, урлаг, соёлын арга хэмжээг хөхүүлэн дэмжиж өргөнөөр зохион байгуулах, ажлын ачаалалтай холбоотой үүсэх стрессийг бууруулах талаар тодорхой арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлдэг;

· Ажлын байрны зохион байгуулалтыг техник технологийн шаардлагад нийцүүлэн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартыг ажлын байранд мөрдөж ажилладаг.

Утас: 99062354, 99007745, 70183357       E-mail: hresource@gatsuurt.mn